Skip to main content
(press enter)

Ailddilysu yng Nghymru

Arfarniad o Ymarfer Cyfan

Dylai arfarniad blynyddol ystyried pob agwedd ar ymarfer meddygon. Maer Cyngor Meddygol Cyffredinol yn disgrifio arfarniad o ymarfer cyfan yn ei ganllaw ar Wybodaeth Ategol.

Cwmpas cyfan eich ymarfer: Rhaid i chi ddatgan yr holl leoedd rydych wedi gweithio a’r rolau rydych wedi’u cyflawni fel meddyg ers eich arfarniad diwethaf. Rhaid i chi gasglu gwybodaeth ategol sy’n cwmpasu’r holl ymarfer. Mae’n bwysig eich bod yn nodi holl gwmpas eich ymarfer fel y gallwch sicrhau bod eich gwybodaeth ategol yn cwmpasu pob agwedd ar eich gwaith. Rhaid i’ch gwybodaeth ategol gynnwys unrhyw waith rydych yn ei gyflawni: 

 1. a.ym meysydd clinigol (gan gynnwys gwaith gwirfoddol) ac anghlinigol (gan gynnwys gwaith academaidd)
 2. b.ar gyfer y GIG, y sector annibynnol a gwaith preifat.

Er mwyn bodloni gofynion ailddilysu, mae’r Cyngor Meddygol Cyffredinol yn ei gwneud yn ofynnol i bob meddyg gyflwyno gwybodaeth ategol sy’n cynnwys pob agwedd ar ei ddyletswyddau proffesiynol. Bydd hyn yn golygu bod angen cyflwyno gwybodaeth mewn arfarniad blynyddol. Mae meddygon yn ymgymryd â rolau lluosog yn aml - naill ai ar draws arbenigeddau neu ym meysydd rheoli, addysg ac ati. Bydd gofynion ailddilysu yn berthnasol i bob un o’r rolau hyn, a bydd angen cyfeirio atynt mewn trafodaeth arfarnuo. 

 

Cefnogi meddygon gyda rolau annibynnol ac arfarniad ymarfer cyfan

Mae llawer o wahanol rolau y mae meddygon yn ymgymryd ag eistedd o dan ymbarél Arfarniad Ymarfer Cyfan (WPA) ac ar gyfer y rhan fwyaf o rolau mae llythyr o arwyddo i ffwrdd /arfarnu unwaith mewn cyfnod ail-ddilysu gan feddyg cofrestredig GMC sydd â rhywfaint o oruchwyliaeth o'r ymarferydd yn ddigonol. Fodd bynnag, mae rhai meddygon yn ymgymryd â rolau meddygol rhan amser ac yn gweithio'n gwbl annibynnol. Byddai enghreifftiau'n cynnwys: -

 • Gweithio fel meddyg mewn digwyddiadau chwaraeon (yn bennaf ar lefel nad ydynt yn broffesiynol)
 • Ymyriadau cosmetig (e.e. Botox, llenwyr ac ati)
 • Gwaith iechyd galwedigaethol Ad Hoc
 • Rhagnodi ar-lein
 • Gwaith preifat (nid fel rhan o sefydliad cydnabyddedig)

Wrth ystyried WPA fel rhan o arfarniad meddyg, byddai arfarnu angen y sicrwydd y byddai

 • Y meddyg yn gymwys ac wedi'i hyfforddi i ymgymryd â'r rôl
 • Y meddyg yn cael y wybodaeth ddiweddaraf yn y rôl honno
 • Mae'r meddyg yn darparu safon gofal da a diogel o'i gymharu â safonau derbyniol yn y rôl honno
 • Mae'r meddyg yn adlewyrchu ar eu rôl ac yn ymgymryd â monitro/gwella/datblygu ansawdd yn y rôl honno

Mewn ymarfer safonol yn y DU mae mecanweithiau allanol i'r meddyg a fyddai fel arfer yn ymgymryd â'r monitro hwn, fodd bynnag, yn achos ymarfer annibynnol, efallai mai'r meddyg eu hunain yw'r unig weithiwr proffesiynol sy'n gysylltiedig â hi. Mae angen sicrhau'r Swyddog Cyfrifol bod y meddygon o dan eu hymbarél yn wir yn perfformio i safonau derbyniol a bod rhyw fath o lywodraethiant neu fecanwaith allanol ar gyfer y tebyg yn ei le. Mae rôl arfarniad yn yr achosion hyn yn amrywiol. Dylai ddathlu rhagoriaeth a datblygiad, dylai roi cyfle i'r meddyg "ddilysu" yr arfer hwn, dylai gynnig heriau datblygiadol a dylai fod yn lle y dangosir ansawdd yn y rôl hon a'i chofnodi.

Templed MARS ar gyfer cofnodi arferion annibynnol

Datblygwyd templed ar gyfer y system MARS sy'n hwyluso'r broses o gofnodi'r wybodaeth sydd ei hangen ar gyfer arfarnu ac ail-ddilysu.

Ychwanegu gwybodaeth > categori 'Arfarniad Ymarfer Cyfan' > Math o 'Arfer Annibynnol'

Datganiad adolygydd cyfoedion

 

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Manage preferences