Skip to main content
(press enter)

Ailddilysu yng Nghymru

Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) Arfarnwr

Fel gyda phob rôl y mae meddyg yn ymgymryd â hi, os yw'n Arfarnwr, rhaid iddo ymgymryd â DPP sy'n benodol i'r rôl honno. Mae'r Uned Cymorth Ailddilysu (RSU) yn darparu llawer o gyfleoedd gwahanol ar gyfer datblygu Arfarnwyr.

Sylwch, bydd rhai modiwlau caiff eu cyfeirio atynt ar y dudalen hon yn eich cymryd at Blatfform Y Tŷ Dysgu ble bydd gofyn i chi mewngofnodi er mwyn eu cwblhau. Os nad oes gennych gyfrif, bydd modd i chi gofrestru i gael cyfrif ar y dudalen mewngofnodi.

Grwpiau Rhanbarthol Arfarnwr Meddygon Teulu

Mae Arfarnwyr Meddygon Teulu yng Nghymru yn cael eu cyflogi gan Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) ac maent yn rhan o strwythur ehangach i gefnogi arfarnu meddygon teulu. Mae pob Arfarnwr yn gysylltiedig â Chydlynydd Arfarnu lleol sy'n rheoli tîm o Arfarnwyr. Mae saith tîm rhanbarthol o Arfarnwyr yn cyfarfod fel grŵp unwaith y chwarter i drafod pynciau sy'n berthnasol i'r rôl gan gynnwys unrhyw ganllawiau arfarnu ac ail-ddilysu newydd, diweddariadau i MARS neu senarios heriol y maent wedi dod ar eu traws. Mae'r grŵp cyfoedion cefnogol hwn yn hwyluso dysgu oddi wrth ei gilydd o ran arfer da a gwella sgiliau yn y rôl.

Cynhadledd Genedlaethol Arfarnwyr Meddygon Teulu (NAC)

Mae'r holl Arfarnwyr Meddygon Teulu yn cyfarfod yn flynyddol yn y Gynhadledd Genedlaethol Arfarnwyr Meddygon Teulu  (NAC), sy'n cael ei gynnal fel arfer yn yr haf. Mae'r digwyddiad undydd yn galluogi'r Arfarnwyr i rwydweithio ymhlith y grŵp ehangach a rhannu dysgu a hwylusir yn aml gan siaradwyr proffesiynol. Mae'r pynciau blaenorol wedi cynnwys Sefyllfaoedd Anodd, yr Arferion Gwahaniaethol amrywiol yn y Gwasanaethau Gofal Iechyd, Cyfweld Ysgogol a Sgiliau Negodi.

Mae'r agenda yn cael ei llunio gan ddau o'n Cydlynwyr Arfarnu a'r gweinyddwyr o fewn RSU, sy'n ystyried syniadau gan yr Arfarnwyr a'r tîm swyddfa ehangach. Anfonir gwahoddiadau ymhell ymlaen llaw i wneud y mwyaf o bresenoldeb ac anfonir adnoddau defnyddiol i gynrychiolwyr a ddefnyddiwyd yn ystod y digwyddiad ar ôl ei gwblhau. Weithiau, mae rhywfaint o'r wybodaeth a gyflwynir yn cael ei haddasu i gynhyrchu adnoddau dysgu ar-lein i'n Arfarnwyr.

Sicrwydd Ansawdd Arfarnu (AQA)

Gwahoddir pob Arfarnwr i gymryd rhan mewn ymarferiad sicrhau ansawdd yr arfarnu cenedlaethol (crynodeb yr arfarniad).

Y nod cyffredinol yw adolygu allbynnau arfarnu drwy asesu crynodebau arfarnu o ofal sylfaenol ac eilaidd gan ddefnyddio set o feini prawf ansawdd y cytunwyd arnynt yn genedlaethol. Y nodau yw:

 1. Cynhyrchu dadansoddiad defnyddiol i hyrwyddo cynllunio gweithredu yn y dyfodol.
 2. Hyrwyddo a sicrhau arfer gorau i bob cynrychiolydd, gan ddatblygu eu dealltwriaeth o ansawdd yr arfarniad.
 3. Nodi'r meysydd ar gyfer hyfforddiant pellach.
 4. Rhannu arfer gorau rhwng gofal sylfaenol ac eilaidd
 5. Darparu arfarnwyr gyda'r offer a'r wybodaeth i wella'r ffordd y maent yn cynnal arfarniadau yn y dyfodol.

Mae'r digwyddiad yn cael ei hysbysebu trwy e-ddarllediad MARS i bob Arfarnwr.

Ymarfer graddnodi AQA

Mae'r Ymarfer Graddnodi AQA wedi'i gynllunio i helpu i hwyluso dull cyson wrth nodi crynodebau arfarnu dienw yn y digwyddiad blynyddol. Gallwch gyrchu'r adnodd graddnodi drwy’r ddolen isod:

Adnoddau Graddnodi AQA

Sut i ddefnyddio'r Adnodd Graddnodi

Bellach mae dau opsiwn wrth ddefnyddio'r adnodd hwn:

 1. Gallwch wylio'r fideo graddnodi a'r darnau o'r crynodebau a'r meini prawf sgorio perthnasol.
 2. Gallwch wylio'r fideo graddnodi a gweld y crynodebau llawn a'r meini prawf sgorio.

Gallwch wneud hyn drwy ddefnyddio'r swyddogaeth 'Sleidiau' ar waelod ochr dde eich sgrin. Bydd hyn yn caniatáu i chi newid rhwng naill ai opsiwn un neu ddau yn seiliedig ar eich dewis personol.

Arweinwyr Arfarnu a Grwpiau Lleol

Bydd gan holl Gyrff Dynodedig y GIG Arweinydd/ Arweinwyr Arfarnu y gellir cysylltu â nhw i gael cyngor ac arweiniad ynghylch arfarnu ac ailddilysu. Dylai Arweinydd Arfarnu eistedd ochr yn ochr â'r strwythur llywodraethu clinigol ffurfiol fel y gallant reoli materion lefel isel yn unigol, ond yn dal i gynyddu i'r Dirprwy RO neu'r RO os oes angen. Mae'r rôl yn amrywio rhwng meysydd ond mae rhai themâu cyffredin y mae'r holl Arweinwyr Arfarnu yn eu cwmpasu:

 • Profiad personol o werthuso a'r gallu i ddarparu cyngor ac arweiniad.
 • Eirioli dros arfarnu ac mae'n fanteision.
 • Cyswllt ar gyfer Grŵp Arfarnwyr lleol a hwyluso cyfarfodydd rhwydwaith.
 • Cefnogaeth gyda senarios anodd y gall Arfarnwyr ddod ar eu traws.
 • Y gallu i ymgymryd â rhyw fath o sicrwydd ansawdd o arfarnu yn eu sefydliad.

Os nad ydych yn siŵr pwy yw eich Arweinydd Arfarnu, bydd angen i chi gysylltu â'ch tîm arfarnu ac ailddilysu lleol i gael eu manylion.

Mae gan lawer o Gyrff Dynodedig y GIG rwydweithiau Arfarnwyr lleol hefyd i alluogi rhannu arfer da a thrafod sefyllfaoedd anodd a allai godi. Mae'r rhwydweithiau hyn yn rhoi cyfle i ddysgu a datblygu yn y rôl Arfarnwr.

Dysgu ac Offer Ar-lein

Arolwg Adborth Arfarnu Meddygol MARS

Fel Arfarnwr gallwch weld adborth dienw gan y meddygon rydych chi wedi'u harfarnu trwy MARS® <https://www.marswales.org/>. Er mwyn sicrhau anhysbysrwydd, mae'r rhain yn cael eu rhyddhau mewn lluosrifau o dri. Os ydych wedi cwblhau pum arfarniad er enghraifft, dim ond tri ymateb adborth y byddwch yn gallu eu gweld nes eich bod wedi cwblhau chweched arfarniad.

Bydd yr arolwg adborth yn ymdrin â meysydd fel:

 • Yr arfarniad
 • Gweinyddu a rheoli MARS
 • Yr Arfarnwr
 • Yr arfarniad yn gyffredinol
 • Orbit360 (system adborth cleifion a chydweithiwr)

Dylid edrych ar yr adborth a'i adlewyrchu arno fel rhan o'ch arfarniad ymarfer cyfan bob blwyddyn. Gellir dod o hyd i'r adborth ar MARS yn eich rôl Arfarnwr o dan ‘Dadansoddiad Adborth’ (Feedback Analytics), dewiswch yr arolwg byw o'r opsiynau gollwng a dewis y cyfnod amser yr hoffech ei weld.

Pynciau DPP byr ar gyfer Arfarnwyr yng Nghymru

Yn flaenorol, cynhaliodd yr Uned Cymorth Ailddilysu, AaGIC, weithdai byrion rhithwir ar 'Cyflwyniad i Hyfforddi mewn Arfarnu Meddygol' ac 'Ail-gydbwyso Arfarnu'. Roedd y gweithdai ar-lein yn gyfle i Arfarnwyr ddysgu sgiliau newydd, adnewyddu sgiliau presennol a myfyrio ar ffyrdd newydd o wella eu rôl.  

Os oes gennych awgrymiadau ar gyfer pynciau’r gweithdai yn y dyfodol, cysylltwch â’r Uned Cymorth Ailldilysu (RSU) arHEIW.RSURevQA@wales.nhs.uk  

Cyflwyniad i Hyfforddi mewn Arfarnu Meddygol

Mae'r modiwl 'Cyflwyniad i Hyfforddi mewn Arfarnu Meddygol' yn canolbwyntio ar fodelau hyfforddi, sgiliau ac aliniad arfarnu, a defnyddio arddull hyfforddi i gefnogi datblygiad y Cynllun Datblygu Personol (CDP). Mae'r modiwl hwn ar gael drwy’r ddolen isod:

Modiwl Cyflwyniad i Hyfforddi mewn Arfarnu

Modiwlau DPP Anghlinigol

Mae'r Uned Cymorth Ailddilysu wedi cynhyrchu sawl modiwl DPP ar-lein sydd ar gael ar ein gwefan DPP o dan yr adran anghlinigol. Mae’r modiwlau’n cynnwys:

 • Sgiliau Arfarnwyr Gwell - Mae’r adnodd hyfforddi hwn wedi’i lunio i helpu arfarnwyr meddygol i fyfyrio ar eu sgiliau presennol, fel cyfeiriad at arfer gorau ac i annog datblygiad yn y rôl lle bo angen.
 • Ymarfer Myfyriol- Gall y modiwl hwn nid yn unig helpu i wella'ch sgiliau myfyrio eich hun ond hefyd helpu'r rhai sy'n cael eu harfarnu i fyfyrio ar eu gweithgareddau wrth arfarnu mewn ffordd effeithiol.
 • Canllaw Arfarnu Rhithwir-  mae'r canllaw hwn wedi'i gynllunio i'ch arwain trwy arfer gorau wrth gynnal arfarniadau ar blatfform rhithwir

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Manage preferences