Skip to main content
(press enter)

Ailddilysu yng Nghymru

Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) Arfarnwr

Fel gyda phob rôl y mae meddyg yn ymgymryd â hi, os ydynt yn Arfarnwr, rhaid iddynt ymgymryd â DPP sy'n benodol i'r rôl honno.

Mae'r Uned Cymorth Ailddilysu (RSU) yn darparu llawer o gyfleoedd gwahanol ar gyfer datblygu Arfarnwyr.

Grwpiau Rhanbarthol Arfarnwyr Meddygon Teulu

Cyflogir Arfarnwyr Meddygon Teulu yng Nghymru gan Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) ac maent yn rhan o strwythur ehangach i gefnogi arfarnu meddygon teulu. Mae pob Arfarnwr yn gysylltiedig â Chydgysylltydd Arfarnu lleol sy'n rheoli tîm o Arfarnwyr. Mae saith tîm rhanbarthol o Arfarnwyr yn cyfarfod fel grŵp unwaith y chwarter i drafod pynciau sy'n berthnasol i'r rôl gan gynnwys unrhyw ganllawiau gwerthuso ac ailddilysu newydd, diweddariadau i MARS neu senarios anodd y maent wedi dod ar eu traws. Mae'r grŵp cyfoedion cefnogol hwn yn hwyluso dysgu oddi wrth ei gilydd o ran arfer da a gwella sgiliau yn y rôl.

Cynhadledd Arfarnwyr Cenedlaethol Meddygon Teulu (NAC)

Mae pob Arfarnwr meddygon teulu yn cyfarfod yn flynyddol yng Nghynhadledd Arfarnwyr Cenedlaethol (NAC), a fydd fel arfer yn cael ei chynnal ym mis Mehefin yng nghanolbarth Cymru. Mae'r digwyddiad diwrnod llawn yn galluogi'r Arfarnwyr i rwydweithio ymhlith y grŵp ehangach a rhannu dysgu a hwylusir yn aml gan siaradwyr proffesiynol. Ymhlith y pynciau blaenorol oedd Sefyllfaoedd Anodd, Lludded mewn Meddygaeth, Cyfweld Ysgogol a Sgiliau Negodi.

Lluniwyd yr agenda gan 2 o'n Cydgysylltwyr Arfarnu sy'n ystyried syniadau gan eu Harfarnwyr a'r tîm swyddfa ehangach. Anfonir gwahoddiadau ymhell ymlaen llaw i sicrhau'r presenoldeb mwyaf posibl ac anfonir adnoddau defnyddiol a ddefnyddiwyd i'r cynrychiolwyr yn ystod y digwyddiad ar ôl iddo ddod i ben. Ar brydiau, mae rhywfaint o'r wybodaeth a gyflwynir wedi'i haddasu i gynhyrchu adnoddau dysgu ar-lein ar gyfer ein Harfarnwyr.

Sicrhau Ansawdd Arfarnu (SAA, Sicrwydd Ansawdd Rhanbarthol gynt)

Gwahoddir pob Arfarnwr i gymryd rhan mewn ymarfer sicrhau ansawdd cenedlaethol sy'n adolygu ansawdd allbynnau arfarnu (crynodeb yr arfarniad).

Y nod cyffredinol yw adolygu allbynnau arfarnu drwy asesu crynodebau arfarnu o ofal sylfaenol ac eilaidd gan ddefnyddio cyfres o feini prawf ansawdd y cytunwyd arnynt yn genedlaethol. Y nodau yw:

 1. Creu dadansoddiad defnyddiol i hyrwyddo cynllunio gweithredu yn y dyfodol.
 2. Hyrwyddo a sicrhau arfer gorau i bob cynrychiolydd, gan ddatblygu eu dealltwriaeth o ansawdd yr arfarnu.
 3. Nodi meysydd ar gyfer hyfforddiant pellach.
 4. Rhannu arfer gorau rhwng Arfarnwyr gofal sylfaenol ac eilaidd.
 5. Rhoi'r offer a'r wybodaeth i arfarnwyr wella'r ffordd y maent yn cynnal arfarniadau yn y dyfodol.

Mae'r digwyddiad yn cael ei hysbysebu drwy e-ddarlledu MARS i bob Arfarnwr a gellir cofrestru diddordeb i fynychu drwy ein tudalen archebu digwyddiadau.

Arweinwyr Arfarnu a Grwpiau Lleol

Bydd gan bob Bwrdd Iechyd Arweinydd/ion Arfarnu dynodedig y gellir cysylltu â hwy am gyngor ac arweiniad ynghylch arfarnu ac ail-ddilysu. Dylai Arweinydd Arfarnu eistedd ochr yn ochr â'r strwythur llywodraethu clinigol ffurfiol fel y gallant reoli materion lefel isel yn unigol ond eu bod yn dal i allu gweithredu fel Dirprwy Swyddog Cyfrifol neu Swyddog Cyfrifol os oes angen. Mae'r rôl yn amrywio rhwng ardaloedd ond mae rhai themâu cyffredin y mae pob Arweinydd Arfarnu yn ymdrin â hwy:

 • Profiad personol o arfarnu a'r gallu i roi cyngor ac arweiniad
 • Eiriolwr dros arfarnu a’r manteision
 • Cyswllt ar gyfer Grŵp Arfarnu lleol a hwyluso cyfarfodydd rhwydwaith
 • Cymorth gyda senarios anodd y gallai Arfarnwyr ddod ar eu traws
 • Y gallu i ymgymryd â rhyw fath o sicrwydd ansawdd arfarnu o fewn eu sefydliad

Os nad ydych yn siŵr pwy yw eich Arweinydd Arfarnu lleol, bydd angen i chi gysylltu â'ch tîm arfarnu ac ail-ddilysu lleol am eu manylion.

Mae gan lawer o Fyrddau Iechyd rwydweithiau Arfarnwyr lleol hefyd i alluogi rhannu arfer da a thrafod senarios anodd a allai godi. Mae'r rhwydweithiau hyn yn rhoi cyfle i ddysgu a datblygu yn rôl yr Arfarnwr.

Cynadleddau Arfarnwyr Rhanbarthol (RACs)

Mae'r Uned Gymorth Ailddilysu yn gwahodd pob Gofal eilaidd ac Arfarnwr arbenigol eraill ledled Cymru i gynhadledd flynyddol o'r enw Cynadleddau Arfarnwyr Rhanbarthol (RACs) (a gynigir mewn dau leoliad daearyddol). Darperir y rhain fel arfer dros hanner diwrnod gan gynnwys siaradwyr allweddol a gweithdai amserol.

Nod y digwyddiad yw rhoi cyfle i Arfarnwyr rwydweithio â'u cyfoedion, cymryd rhan mewn trafodaethau ynghylch senarios sy'n berthnasol i'w rôl a rhannu arfer da. Mae pynciau blaenorol wedi cynnwys arfarniad ymarfer cyfan o fewn cyd-destun proffesiynol a dallineb bwriadol.

Arolwg Adborth Arfarnu Meddygol MARS

Fel Arfarnwr, gallwch weld adborth dienw gan y Meddygon a arfarnwyd gennych drwy MARS. Er mwyn sicrhau bod y cyfan yn anhysbys, caiff y rhain eu rhyddhau mewn lluosrifau o 3. Os ydych wedi cwblhau 5 arfarniad, er enghraifft, chewch chi ddim ond gweld 3 ymateb adborth pan fyddwch chi wedi cwblhau 6ed arfarniad.

Bydd yr arolwg Adborth yn cwmpasu meysydd fel:

 • Yr arfarniad
 • Gweinyddu a rheoli MARS
 • Yr Arfarnwr
 • Yr arfarniad yn ei gyfanrwydd
 • Orbit360

Dylid edrych ar y wybodaeth adborth hon a myfyrio arni fel rhan o’ch arfarniad ymarfer cyfan bob blwyddyn.

Mae’r adborth i’w weld ar MARS o fewn eich rôl Arfarnwr o dan Feedback Analytics/Dadansoddeg Adborth, dewiswch yr arolwg byw o’r gwymplen a dewiswch y cyfnod amser yr hoffech ei weld.

DPP Bitesize 'pynciau ar gyfer Arfarnwyr yng Nghymru’

Mae'r UCA yn datblygu rhaglen o weithdai rhithwir bitesize i ddarparu cyfleoedd i Arfarnwyr ddysgu sgiliau newydd, adnewyddu'r sgiliau presennol ac i fyfyrio ar ffyrdd newydd o wella eu rôl.  Roedd y gweithdy cyntaf 'Cyflwyniad i Hyfforddi mewn Arfarnu Meddygol' yn canolbwyntio ar fodelau hyfforddi, sgiliau ac aliniad i arfarnu a defnyddio arddull hyfforddi i gefnogi datblygiad y CDP.  Mae'r gweithdy hwn bellach ar gael fel modiwl ar-lein, dolen isod.

Cyflwyniad i Hyfforddi mewn Arfarnu Meddygol

Nod y Pecyn Cymorth yw i ddarparu Arfarnwyr, Meddygon a chydweithwyr y maent yn cefnogi gydag adnodd canolog. Mae'r flwyddyn ddiwethaf wedi tynnu sylw yn fwy nag erioed at bwysigrwydd bod y rhai sy'n gofalu am y Genedl hefyd yn ystyried a gofalu am eu hunain.

Pecyn Cymorth Gwerthuso Meddygol Cymru i gyd

Dysgu ac Offer Ar-lein

Mae'r Uned Cefnogi Ailddilysu wedi cynhyrchu nifer o fodiwlau DPP ar-lein sy'n ddefnyddiol iawn i Arfarnwyr. Mae'r modiwlau'n cynnwys:

 • Sgiliau Arfarnu Manylach - Lluniwyd yr adnodd hyfforddi hwn i helpu arfarnwyr meddygol i fyfyrio ar eu sgiliau presennol, fel pwynt cyfeiriad at arfer gorau ac i annog datblygiad yn y rôl lle bo angen.
 • Ymarfer Myfyriol – Gall y modiwl hwn nid yn unig helpu i wella eich sgiliau myfyriol eich hun ond hefyd i gefnogi arfarnwyr wrth fyfyrio ar eu gweithgareddau wrth werthuso mewn ffordd effeithiol.
 • Offeryn ABEL - a ddatblygwyd gan Gydgysylltwyr Arfarnu, mae'r offeryn yn ganllaw i Arfarnwyr wrth asesu a yw gwybodaeth ail-ddilysu meddyg ar gyfer arfarnu yn cyrraedd y safon ofynnol.
 • Dychwelyd at Arfarnu – a grëwyd yn ystod pandemig COVID-19, nod yr adnodd hwn yw rhoi arweiniad ar sut y gellir cynnal arfarniad meddygol yn sylweddol ac yn effeithiol gan ganolbwyntio ar les a chymorth.
 • Arfarnu Rhithwir – a grëwyd yn ystod pandemig COVID-19, mae'r canllawiauhyn wedi'u cynllunio i'ch tywys drwy arfer gorau wrth gynnal arfarniadau ar lwyfan rhithwir.

Mae'r modiwlau hyn ar gael ar ein gwefan DPPo dan yr adran anghlinigol.

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Manage preferences