Skip to main content
(press enter)

Ailddilysu yng Nghymru

Dogfennau Allweddol

Dogfennau allweddol sy’n ymwneud ag arfarnu ac ail-ddilysu yng Nghymru.

Mae rhai dogfennau allweddol wrthi’n cael eu hadolygu a’u cyfieithu ar hyn o bryd. Os oes angen unrhyw beth nad yw wedi’i gynnwys ar y dudalen hon, cysylltwch â HEIW.RSURevQA@wales.nhs.uk.

Adnoddau’r Cyngor Meddygol Cyffredinol (GMC)

Mae gan y GMC amrywiaeth eang o adnoddau i gefnogi Swyddogion Cyfrifol a’u timau i ddeall eu rôl ac i reoli arfarnu ac ail-ddilysu.

Gellir gweld yr adnoddau hyn i gyd drwy eu gwefan.

Yn benodol, bydd yr adnoddau canlynol o ddiddordeb:

Ailddilysu ar gyfer Hyfforddeion

Mae’r GMC wedi cyhoeddi taflen ar sut y bydd meddygon dan hyfforddiant yn ail-ddilysu; darllenwch ‘How doctors in training will revalidate’ i gael gwybod mwy am y broses.

Adnoddau Arfarnu ac Ailddilysu a ddatblygwyd yng Nghymru

Polisi Arfarnu Meddygol Cymru Gyfan

Datblygwyd y ddogfen bolisi lefel uchel hon i gefnogi’r gwaith o weithredu prosesau lleol sy’n addas at y diben ar gyfer ail-ddilysu, yn gyson, yn deg ac yn ychwanegu gwerth yn eu rhinwedd eu hunain.

Cysylltiadau Penodol

Mae’r GMC yn amlinellu y bydd gan bron pob meddyg gysylltiad penodol â chorff dynodedig, i’r mwyafrif o feddygon bydd hyn yn syml iawn. Fodd bynnag, hwyrach y bydd rhai meddygon yn ei chael hi’n anodd sefydlu cysylltiad penodol gydag unrhyw gorff dynodedig cyfredol ac felly dylent gysylltu â’r GMC am arweiniad pellach.

Os bydd meddyg yn newid corff dynodedig, gall fod yn anodd i’r Swyddog Cyfrifol newydd gael digon o wybodaeth am y meddyg hwnnw er mwyn gallu gwneud argymhelliad ail-ddilysu, yn enwedig os yw’r meddyg yn symud yn weddol fuan cyn ei ddyddiad ail-ddilysu. Datblygodd is-grŵp o’r grŵp gweithgaredd cysylltiedig â gwaith Ffurflen Llif Gwybodaeth Swyddog Cyfrifol y mae angen i’r meddyg a’r Swyddog Cyfrifol blaenorol ei chwblhau. Yna caiff y ffurflen hon ei throsglwyddo i’r Swyddog Cyfrifol newydd gan ganiatáu iddynt ddod yn ymwybodol o unrhyw faterion cyfredol ac ati.

Gwrthdaro Buddiannau

Mae’r ddogfen hon yn amlinellu sut i reoli gwrthdaro buddiannau rhwng meddyg a swyddog cyfrifol yng nghyd-destun Ailddilysu.

Pecyn Cymorth Arfarnu Meddygol ar gyfer Arfarnwyr a Meddygon yng Nghymru

Nod y Pecyn Cymorth yw i ddarparu Arfarnwyr, Meddygon a chydweithwyr y maent yn cefnogi gydag adnodd canolog. Mae'r flwyddyn ddiwethaf wedi tynnu sylw yn fwy nag erioed at bwysigrwydd bod y rhai sy'n gofalu am y Genedl hefyd yn ystyried a gofalu am eu hunain.

Pecyn Cymorth Gwerthuso Meddygol Cymru i gyd

 

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Manage preferences