Skip to main content
(press enter)

Ailddilysu yng Nghymru

Dogfennau Allweddol

Dogfennau allweddol sy’n ymwneud ag arfarnu ac ail-ddilysu yng Nghymru.

Mae rhai dogfennau yn y broses o gael eu hadolygu a'u cyfieithu ar hyn o bryd, os oes angen unrhyw beth nad yw wedi'i gynnwys ar y dudalen hon, cysylltwch â'r Uned Cymorth Ailddilysu (RSU) yn HEIW.RSURevQA@wales.nhs.uk.

Adnoddau GMC

Mae gan y GMC amrywiaeth eang o adnoddau i gefnogi Swyddogion Cyfrifol a'u timau i ddeall eu rôl ac i reoli arfarnu ac ail-ddilysu.

Gellir cyrchu'r adnoddau hyn i gyd trwy eu gwefan.

Yn benodol, bydd yr adnoddau canlynol o ddiddordeb:

Revalidation for Trainees

Mae'r GMC wedi cyhoeddi taflen ar 'How doctors in training will revalidate', darllenwch hi i gael gwybod mwy am y broses.

Adnoddau Arfarnu ac Ailddilysu a ddatblygwyd yng Nghymru

Polisi Arfarnu Meddygol Cymru Gyfan

Datblygwyd y ddogfen bolisi lefel uchel hon i gefnogi'r broses o weithredu prosesau lleol sy'n addas at y diben ar gyfer ail-ddilysu, sy'n gyson, yn deg ac yn ychwanegu gwerth ynddynt eu hunain.

Llwybrau Rheoli Eithriadau Arfarnu Cymru

Mae'r Llwybrau Rheoli Eithriadau Arfarnu Cymru yn rhoi ailadroddiad o rai o egwyddorion allweddol arfarnu meddygol yng Nghymru, ei gysylltiadau ag ail-ddilysu a'i reoli yn y cyd-destun hwnnw.  Mae'n canolbwyntio ar sut y bydd y lleiafrif o sefyllfaoedd sy'n ymwahanu o'r llwybr gwerthuso arferol yn cael eu rheoli gan y sefydliad perthnasol, h.y., yr Uned Cymorth Ailddilysu, AaGIC a/neu'r Corff Dynodedig (DB).

Mae'r ddogfen hon o ddiddordeb allweddol i:

  • Gwerthuswyr Gofal Eilaidd
  • Timau Gwerthuso ac Ail-ddilysu Corff Dynodedig

Llwybrau Rheoli Eithriadau Arfarnu Cymru

Canllawiau Rheoli Eithriadau Arfarnu Meddygol Cymru

Mae'r ddogfen hon yn ategu Llwybrau Rheoli Eithriadau Arfarnu Cymru y cytunwyd arnynt gan Grŵp Goruchwylio Ailddilysu Cymru (WROG) ac mae'n cynnwys llwybrau y gellir eu dilyn gan Gyrff Dynodedig (DBs), ynghyd ag atodiad o ohebiaeth awgrymedig y gellir ei defnyddio ar gyfer y gwahanol
eithriadau a allai godi.

Canllawiau Rheoli Eithriadau Arfarnu Meddygol Cymru


Cysylltiadau Rhagnodedig

Mae'r GMC yn amlinellu y bydd gan bron bob meddyg gysylltiad rhagnodedig â chorff dynodedig, i'r mwyafrif o feddygon bydd hyn yn syml iawn. Fodd bynnag, efallai y bydd rhai meddygon yn ei chael yn anodd sefydlu cysylltiad rhagnodedig ag unrhyw gorff dynodedig presennol ac felly dylent gysylltu â'r GMC i gael arweiniad pellach.

Os yw meddyg yn symud corff dynodedig. gall fod yn anodd i'r Swyddog Cyfrifol newydd gael digon o wybodaeth am y meddyg hwnnw iddo wneud argymhelliad ail-ddilysu, yn enwedig os yw'r meddyg yn symud ychydig cyn ei ddyddiad ail-ddilysu. Datblygodd is-grŵp o Grŵp Arfarnu Ailddilysu Cymru (WRAG) Ffurflen Llif Gwybodaeth Swyddog Cyfrifol y mae angen i'r meddyg a'r Swyddog Cyfrifol blaenorol ei llenwi. Yna caiff y ffurflen hon ei throsglwyddo i'r Swyddog Cyfrifol newydd gan ganiatáu iddynt ddod yn ymwybodol o unrhyw faterion cyfredol ac ati.

Gwrthdrawiad Buddiannau

Mae'r ddogfen hon yn amlinellu sut i reoli gwrthdaro buddiannau rhwng meddyg a RO yng nghyd-destun Ailddilysu.

Mae'r polisi hwn yn cael ei adolygu ar hyn o bryd, efallai y bydd angen adolygu unrhyw brosesau sydd ar waith gan ystyried diwygio'r fersiwn nesaf y cytunwyd arni.

Pecyn Cymorth Arfarnu Meddygol ar gyfer Arfarnwyr a Meddygon yng Nghymru

Nod y Pecyn Cymorth yw darparu Arfarnwyr, a'r Meddygon a'r cydweithwyr y maent yn eu cefnogi, yn adnodd canolog ar gyfer cymorth lles y GIG, allanol a lleol.

Proffil Rôl Graidd Arweinwyr Arfarnu

Fframwaith Cymhwysedd ar gyfer Gwerthuswyr Meddygol

Mae'r ddogfen hon yn nodi rhai o'r cymwyseddau y byddech yn disgwyl i werthuswr meddygol eu dangos. Nid oes disgrifiad swydd benodol ar gyfer gwerthuswr meddygol, ond bydd hwn yn adnodd defnyddiol ar gyfer DB sydd eisiau DS datblygu gwerthuswr.

 

 

 

 

 

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Manage preferences