Skip to main content
(press enter)

Ailddilysu yng Nghymru

Gwybodaeth Ddefnyddiol

Gwybodaeth ddefnyddiol a darllen ychwanegol i Arfarnwyr.

Mae’r adran hon yn cynnwys:

 • Pecyn Cymorth Arfarnu Meddygol
 • Protocol Eithriadau Meddygon Teulu
 • Protocol Eithriadau Meddygol
 • GOFAL (Gwaith clinigol cyfaint isel)
 • ABEL (Cymorth wrth asesu ansawdd gweithgaredd Gwella Ansawdd (QI))
 • ADAM (Dull Asesu Trafodaeth Arfarnu)
 • EVE (Gwerthuso'r Dystiolaeth')

Pecyn Cymorth Arfarnu Meddygol

Nod y Pecyn Cymorth yw darparu Arfarnwyr, a'r meddygon a'r cydweithwyr y maent yn eu cefnogi, adnodd canolog ar gyfer cymorth lles y GIG, allanol a lleol.

Protocol Eithriadau Meddygon Teulu

Mae Protocol Eithriadau Meddygon Teulu yn ategu ‘Protocol Rheoli Eithriadau Arfarnu Cymru’ ac mae o ddiddordeb allweddol i:

 • Uned Cymorth Ailddilysu (RSU)
 • Cydlynwyr Arfarnu Meddygon Teulu
 • Arfarnwyr Meddygon Teulu
 • Timau Ail-ddilysu Cyrff Dynodedig

Mae'r ddogfen yn rhoi crynodeb o rai o egwyddorion allweddol arfarnu meddygol yng Nghymru, ei gysylltiadau ag ailddilysu a'i reolaeth yn y cyd-destun hwnnw. Mae'n canolbwyntio ar sut y bydd y lleiafrif o sefyllfaoedd sy'n ymwahanu o'r llwybr arfarnu arferol yn cael eu rheoli gan y sefydliad perthnasol h.y. yr Uned Cymorth Ailddilysu (RSU), AaGIC a/neu'r Corff Dynodedig (DB).

Mae dogfen gweithredu'r Meddyg Teulu (Protocol Eithriadau) a llythyrau i’w gweld isod:

Canllawiau Rheoli Eithriadau Arfarnu Meddygol Cymru

Mae'r ddogfen hon yn ategu Llwybrau Rheoli Eithriadau Arfarnu Cymru y cytunwyd arnynt gan Grŵp Goruchwylio Ailddilysu Cymru (WROG) ac mae'n cynnwys llwybrau y gellir eu dilyn gan Gyrff Dynodedig (DBs), ynghyd ag atodiad o ohebiaeth awgrymedig y gellir ei defnyddio ar gyfer y gwahanol
eithriadau a allai godi.

Canllawiau Rheoli Eithriadau Arfarnu Meddygol Cymru

Adnodd ABEL

a ddatblygwyd gan Gydlynwyr Arfarnu, mae'r adnodd yn ganllaw i Arfarnwyr wrth asesu a yw QIA meddyg yn bodloni safonau ailddilysu.

ADAM (Dull Asesu Trafodaethau Arfarnu)

Mae dau Gydlynydd Arfarniadau Meddygon Teulu (Dr Mark Rowlands a Dr Lynne Rees) wedi datblygu Dull Asesu Trafodaethau Arfarnu (ADAM), sydd erbyn hyn wedi’i symleiddio i ffurf symlach (rADAM). Roedd yr ADAM gwreiddiol yn rhagweld adolygiad gan gymheiriaid o’r union drafodaeth arfarnu (naill ai wedi’i recordio neu wyneb yn wyneb – gyda chaniatâd yr arfarnai). Gellir defnyddio’r math symlach hwn ar gyfer hunanasesiadau a datblygiad posibl.


EVE - Hybu her mewn arfarniad

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Manage preferences