Skip to main content
(press enter)

Ailddilysu yng Nghymru

Datganiad hygyrchedd

Datganiad hygyrchedd ar gyfer y Ailddilysu yng Nghymru

Caiff y wefan hon ei rhedeg gan Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC). Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon. Er enghraifft, mae hynny'n golygu y dylech allu:

 • newid lliwiau, lefelau cyferbyniol a ffontiau
 • chwyddo i mewn hyd at 300% heb i'r testun ollwng oddi ar y sgrin
 • llywio'r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
 • llywio'r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod lleferydd
 • gwrando ar y rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio darllenydd sgrin (gan gynnwys y fersiynau diweddaraf o JAWS, NVDA a VoiceOver)

Rydym hefyd wedi gwneud testun y wefan mor syml â phosibl i'w ddeall.

Mae gan AbilityNet gyngor ar wneud eich dyfais yn haws i'w defnyddio os oes gennych anabledd.

Pa mor hygyrch yw'r wefan hon

Gwyddom nad yw rhai rhannau o'r wefan hon ar gael yn llawn:

 • ni allwch addasu uchder llinell na bylchu testun
 • efallai na fydd rhai dogfennau PDF hŷn yn gwbl hygyrch i feddalwedd darllenydd sgrin
 • Efallai na fydd fideos wedi'u recordio o flaen llaw yn cynnwys capsiynau

Adborth a gwybodaeth gyswllt

Os oes angen gwybodaeth arnoch ar y wefan hon mewn fformat gwahanol fel PDF hygyrch, print bras, hawdd ei ddarllen, recordio sain neu Braille:

Byddwn yn ystyried eich cais ac yn dod yn ôl atoch mewn 30 diwrnod gwaith ar y mwyaf.

Adrodd am broblemau hygyrchedd gyda'r wefan hon

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n meddwl nad ydym yn bodloni gofynion heiw.digital@wales.nhs.uk.

Y weithdrefn orfodi

Mae'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) yn gyfrifol am orfodi Rheoliadau Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Cheisiadau Symudol) (Rhif 2) Hygyrchedd 2018 (y 'rheoliadau hygyrchedd'). Os nad ydych yn hapus â'r ffordd rydym yn ymateb i'ch cwyn, cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynghori a Chefnogi Cydraddoldeb (EASS).

Cysylltu â ni dros y ffôn neu ymweld â ni yn bersonol

Rydym yn ymchwilio i'r opsiwn i ddarparu gwasanaeth trosglwyddo testun i bobl sy'n fyddar, nam ar eu clyw neu sydd â rhwystr lleferydd.

Mae gan ein swyddfeydd ddolenni ymsefydlu sain, neu os byddwch yn cysylltu â ni cyn eich ymweliad gallwn drefnu cyfieithydd Iaith Arwyddion Prydain (BSL).

Darganfyddwch sut i gysylltu ni.

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) wedi ymrwymo i sicrhau bod ei wefan ar gael, yn unol â Rheoliadau Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Cheisiadau Symudol) (Rhif 2) Hygyrchedd 2018.

Statws cydymffurfio

Mae'r wefan hon yn cydymffurfio'n rhannol â safon Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We fersiwn 2.1 AA oherwydd y diffyg cydymffurfio a'r eithriadau a restrir isod.

Cynnwys nad yw'n hygyrch

Nid yw'r cynnwys a restrir isod yn hygyrch am y rhesymau canlynol.

Diffyg cydymffurfio â'r rheoliadau hygyrchedd

 • Nid oes gan rai o'r ffeiliau PDF a Word i'w lawrlwytho y set priodoledd teitl. Mae'n ofynnol i bob tudalen neu ffeil fod â theitl unigryw sy'n nodi cynnwys a phwrpas y dudalen neu'r ffeil. Mae hyn yn methu PRAWF llwyddiant WCAG 2.1 2.4.2 (lefel A). Rydym yn gweithio gyda'r creaduriaid dogfennau i ddarparu ffeiliau newydd, mwy hygyrch erbyn mis Rhagfyr 2020. Pan fyddwn yn cyhoeddi ffeiliau newydd byddwn yn sicrhau eu bod yn bodloni safonau hygyrchedd.
 • Nid oes testun ALT wedi'i neilltuo ar gyfer rhai o'r delweddau yn y ffeiliau PDF a Word i'w lawrlwytho. Testun ALT yw un o brif egwyddorion hygyrchedd a'i ddiben yw disgrifio delweddau i ymwelwyr nad ydynt yn gallu eu gweld. Mae hyn yn cynnwys darllenwyr sgrin a phorwyr sy'n blocio delweddau, ond mae hefyd yn cynnwys defnyddwyr sydd â nam ar eu golwg neu sydd fel arall yn methu adnabod delwedd yn weledol. Mae hyn yn methu WGAC 2.0 maen prawf llwyddiant 1.1.1 (lefel A). Rydym yn gweithio gyda'r crewyr dogfennau i ddarparu ffeiliau newydd, mwy hygyrch erbyn mis Rhagfyr 2020. Pan fyddwn yn cyhoeddi ffeiliau newydd byddwn yn sicrhau eu bod yn bodloni safonau hygyrchedd.
 • Mae rhai o'n tudalennau'n cynnwys fideos wedi'u gwreiddio nad ydynt ar hyn o bryd yn cynnwys disgrifiadau testun amgen na sain. Gellir defnyddio trawsgrifiadau neu isdeitlau i gyfleu'r wybodaeth yn y fideos i ddefnyddwyr â nam ar eu clyw. Mae hyn yn methu WCAG 2.1 meini prawf llwyddiant 1.2.1, 1.2.2. ac 1.2.3 (lefel A) a disgrifiad sain maen prawf llwyddiant 1.2.5 (lefel AA). Byddwn yn gweithio gyda'n cyflenwyr fideo i ddatrys y mater hwn erbyn mis Rhagfyr 2020. Pan fyddwn yn cyhoeddi fideos newydd byddwn yn sicrhau eu bod yn bodloni safonau hygyrchedd.

Cynnwys nad yw o fewn cwmpas y rheoliadau hygyrchedd

PDFs a dogfennau eraill

Mae rhai o'n dogfennau PDFs a Word yn hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau. Er enghraifft, mae gennym PDFs gyda gwybodaeth am sut y gall defnyddwyr gael mynediad at ein gwasanaethau, a ffurflenni a gyhoeddir fel dogfennau Word. Erbyn mis Rhagfyr 2020, rydym yn bwriadu naill ai trwsio'r rhain neu roi tudalennau HTML hygyrch yn eu lle.

Nid yw'r rheoliadau hygyrchedd yn ei gwneud yn ofynnol i ni drwsio PDFs na dogfennau eraill a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018 os nad ydynt yn hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau. Er enghraifft, nid ydym yn bwriadu trwsio dogfennau sy'n perthyn i'r categori hwn yn adran Adnoddau'r Gweithlu ar y safle.

Bydd unrhyw ddogfennau PDFs neu Word newydd a gyhoeddir gennym yn bodloni safonau hygyrchedd.

Cynnwys trydydd parti

Pan fo'r safle'n cysylltu â chynnwys trydydd parti, cyfeirir at hyn yn glir fel y cyfryw ac mae wedi'i eithrio rhag bodloni'r rheoliadau hygyrchedd sydd o fewn ein rheolaeth.

Beth rydyn ni'n ei wneud i wella hygyrchedd

Ein bwriad yw parhau i wella hygyrchedd gydag archwiliadau mewnol ac allanol rheolaidd.

Paratoi'r datganiad hygyrchedd hwn

Paratowyd y datganiad hwn ar 26/06/2020. Fe'i hadolygwyd ddiwethaf ar 15/09/2020.

Profwyd y wefan hon ddiwethaf ar 25/08/2020. Cynhaliwyd y prawf gan ein tîm Digidol yn AaGIC gan ddefnyddio offer hygyrchedd gan ddefnyddio WAVE, axe, SortSite and Lighthouse

Cafodd y llwyfan ei brofi'n allanol hefyd gan Shaw Trust ym mis Ebrill 2020.

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Manage preferences