Skip to main content
(press enter)

Ailddilysu yng Nghymru

Beth yw rôl Arfarnwr

Meddyg trwyddedig yw Arfarnwr meddygol fel arfer, ond gall fod yn fwy priodol i Arfarnwr fod o gefndir sydd ddim yn un meddygol, er enghraifft os oes gan feddyg rôl uwch reolwr.

Mae'n bwysig iawn bod Arfarnwr wedi ymgymryd â'r hyfforddiant perthnasol ac yn deall egwyddorion arfarnu ac ail-ddilysu. Mae'n rôl broffesiynol bwysig ac yn gonglfaen i'r system arfarnu. 

Mae Arfarnwr Meddygol, drwy eu hyfforddiant, yn datblygu set briodol o sgiliau i sicrhau bod arfarnu yn broses gadarnhaol, gan ysgogi gwelliant o ran ansawdd drwy gymhelliant a datblygiad y meddyg unigol. 

Datblygwyd Safonau Arfarnwyr yng Nghymru i dynnu sylw at yr elfennau craidd y dylai unrhyw fframwaith cymwyseddau Arfarnwr eu cynnwys i sicrhau bod gan Arfarnwyr y sgiliau priodol ar gyfer y rôl: 

  • cyfrifoldeb proffesiynol – cynnal hygrededd fel arfarnwr meddygol 
  • gwybodaeth a dealltwriaeth – deall rôl a phwrpas yr arfarnwr meddygol a gallu cynnal arfarniadau effeithiol 
  • barn broffesiynol - dadansoddi a chyfuno gwybodaeth a gyflwynir wrth arfarnu a barnu ymgysylltiad a chynnydd tuag at ail-ddilysu 
  • sgiliau cyfathrebu – hwyluso trafodaeth arfarnu effeithiol, cynhyrchu allbynnau o ansawdd da ac ymdrin ag unrhyw faterion neu bryderon a allai godi 
  • sgiliau trefnu – sicrhau bod y system werthuso'n cael ei rhedeg yn ddidrafferth, gan gynnwys ymatebion amserol a sgiliau cyfrifiadurol effeithiol.

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Manage preferences