Skip to main content
(press enter)

Ailddilysu yng Nghymru

Adborth gan gydweithwyr

Diben casglu adborth gan gydweithwyr a myfyrio arno yw deall barn eich cydweithwyr am eich ymarfer; eich helpu i nodi meysydd cryfder a datblygu; nodi newidiadau y gallech eu gwneud i wella’r gofal neu’r gwasanaethau a ddarperir gennych; a gwerthuso a yw’r newidiadau a wnaethoch i’ch ymarfer yn dilyn adborth cynharach wedi cael effaith gadarnhaol.

O leiaf unwaith yn ystod eich cylch ailddilysu, rhaid i chi gasglu adborth gan eich cydweithwyr, myfyrio ar yr adborth hwnnw ai drafod yn ystod eich arfarniad blynyddol. 

Rhaid i chi ofyn am adborth gan gydweithwyr ledled eich ystod gyfan o ymarfer, gan gynnwys pobl mewn swyddi amrywiol nad ydynt yn feddygon o reidrwydd.  

Rhaid i chi ddewis cydweithwyr mewn ffordd ddiduedd a gallu egluro ich arfarnwr, os ywn gofyn, pam rydych wedi dewis y cydweithwyr sydd wedi darparu adborth.  

Os oes modd, dylech ddefnyddio holiaduron safonol sydd wediu dilysu ac syn cael eu gweinyddun annibynnol er mwyn sicrhau gwrthrychedd a chyfrinachedd. Rhaid i chi ach swyddog cyfrifol gytuno ar unrhyw ddulliau amgen.   

Rhaid i chi fyfyrio ar oblygiadaur adborth ar gyfer eich ymarfer presennol ach ymarfer yn y dyfodol.  

Canllawiau ar wybodaeth ategol ar gyfer arfarnu ac ailddilysu

Mae gan bob meddyg yng Nghymru fynediad at Orbit360adnodd ar-lein cymeradwy syn helpu i gasglu adborth gan gleifion a chydweithwyr. 

Dylai adborth gan gydweithwyr ymwneud âch holl waith ym mhob maes ymarfer. Yn ogystal âch gwaith clinigol, bydd angen i chi gasglu adborth syn berthnasol i feysydd eraill eich gwaith, gan gynnwys addysgu, hyfforddi, arfarnu, rheoli ac arwain. 

Dylech feddwl yn ofalus am gydweithwyr syn gallu darparu adborth  dylech gynnwys cymheiriaid, pobl syn cael eu goruchwylio gennych, unigolion syn cefnogich gwaith a phobl mewn meysydd proffesiynol eraill syn rhyngweithio neun cydweithio â chi. 

Er mwyn sicrhaur adborth mwyaf gwerthfawr, dylech ddewis cydweithwyr a fydd yn darparu asesiad didwyll ac yn rhoi adborth adeiladol ar yr hyn rydych yn ei wneud yn dda ar meysydd iw gwella o bosibl. Gallai hyn olygu dewis cydweithwyr rydych chi wedi gweithio gyda nhw o dan amgylchiadau anodd neu heriol.   

Bydd myfyrio ar adborth eich cydweithwyr yn eich helpu i nodi newidiadau posibl er mwyn gwellar gofal neur gwasanaethau a ddarperir gennych. Hefyd, bydd yn golygu bod modd i chi nodich cryfderau er mwyn eu datblygu ymhellach.  

O leiaf unwaith yn ystod pob cylch ailddilysu, rhaid i chi ddefnyddio holiadur sydd wedii ddilysu i gasglu adborth gan gydweithwyr, myfyrio arno ai drafod. 

Yn ogystal âr holiadur ffurfiol gofynnol, maen bosibl y bydd gennych ffynonellau adborth eraill gan gydweithwyr. Gall adborth ffurfiol ac anffurfiol o bob math gan gydweithwyr arwain at fyfyrio pwysig.  

Mae templed MARS yno ich helpu a sicrhau bod y pwyntiau perthnasol yn cael eu cynnwys. 

 

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Manage preferences