Skip to main content
(press enter)

Ailddilysu yng Nghymru

Llwyth Gwaith Clinigol Isel

Nid oes diffiniad o lwyth gwaith clinigol isel wedi’i gytuno’n gyffredinol ac nid yw cyfrif nifer y sesiynau sy’n cael eu gweithio dros flwyddyn yn debygol o fod yn ddefnyddiol.

Yng Nghymru, penderfynwyd mai mater i feddygon unigol yw nodi lefel isel o gyswllt clinigol. Mae system MARS yn gofyn i chi ddatgan eich gwaith clinigol ledled eich holl ymarfer, ac o ganlyniad gall y drafodaeth arfarnu gynnwys hyn fel rhan or drafodaeth fyfyriol. Mae sawl ffordd y gallai unigolyn nodir angen am sylw i gymwyseddau mewn maes gwaith e.ellawfeddyg yn rhoi triniaeth benodol yn anfynych  gallai ddangos ei fod yn parhau i fod yn fedrus yn y maes hwn mewn ffordd wahanol i gyswllt uniongyrchol â chleifion (hyfforddiant efelychu er enghraifft). Maen bosibl y bydd meddyg teulu ddim ond yn gweld un achos o GCA bob dwy flynedd, ond ei fod wedi darllen a chadw canllawiau NICE ar y pwnc.  

Mae ystyried llwyth gwaith clinigol isel yn ymwneud â llawer mwy na dim ond ystyried a ydych yn gweld cleifion. Mae meddygon teulu yn cyflawni mwy o swyddogaethau eraill, fel rheoli canlyniadau gwaed, rheoli llythyrau o ysbytai neu ymgymryd ag elfennau gwaith penodol fel gwasanaethau gwell uniongyrchol e.e. adolygiadau o gartrefi nyrsio. Maen bosibl y bydd y practis yn cyflogir meddyg teulu i gyflawnir tasgau penodol e.e. gosod coilMae gan y Cyngor Meddygol Cyffredinol rwymedigaeth broffesiynol i sicrhau eich bod yn gwneud y canlynol:  

 • sicrhau mai gofal y claf ywch prif ystyriaeth 
 • bod yn fedrus a diweddaruch gwybodaeth ach sgiliau proffesiynol 
 • gweithredun ddi-oed os ydych yn credu bod diogelwch cleifion yn cael ei beryglu  
 • sefydlu a chynnal partneriaethau da gydach cleifion ach cydweithwyr  
 • sicrhau bod pobl yn ymddiried ynoch chi ar proffesiwn trwy ymddwyn yn agored, yn ddidwyll a gydag uniondeb.(ymarfer meddygol dar Cyngor Meddygol Cyffredinol)  

Maen bwysig myfyrio ar a ydych yn credu bod gennych chir wybodaeth ar sgiliau i ymgymryd âr rolau syn cael eu cyflawni gennych.   

Ym maes ymarfer mewn ysbytai, mae sawl arbenigedd wedi rhannun is-arbenigedd, a byddai dangos y sgiliau ar wybodaeth i wybod pryd i ddefnyddio timau/ymarferwyr eraill yn bodloni gofynion y Cyngor Meddygol Cyffredinol.   

Gall gwaith clinigol arall mewn lleoliadau tebyg, fel gweithio mewn adran ddamweiniau, wneud iawn am y lefel isel o waith mewn maes arbenigedd penodolMewn achos or fath, bydd y meddyg yn defnyddio ei sgiliau meddygol yn rheolaidd, ac yn gyffredinol bydd llai o bwyslais ar ddiweddaru gwybodaeth. Fodd bynnag, mewn rhai sefyllfaoedd, gall y meddyg ymgymryd â gweithgareddau llai clinigol eu natur, fel bod yn gyfarwyddwr meddygol ar gyfer y bwrdd iechyd ac ati. 

Maer Cyngor Meddygol Cyffredinol yn datgan yn glir bod angen cynnal arfarniad blynyddol ar gyfer pob meddyg yn y DU a bod angen i bob meddyg trwyddedig gwblhau proses ailddilysu. Mae’r Cyngor Meddygol Cyffredinol yn darparu cyngor defnyddiol ar sut i gofrestru a chwblhau’ch arfarniad. 

Os ydych yn gweithion rhan-amser, maer gofynion ailddilysu mewn perthynas âch rôl yr un fath yn union âr gofynion ar gyfer meddyg arall syn gweithio wyth neu ddeg sesiwn yr wythnos. Dymar gofynion: 

Rhaid i chi wneud y canlynol bob blwyddyn: 

 • Darparu gwybodaeth gyffredinol am eich dyletswyddau ym mhob agwedd ar eich gwaith.  
 • Dangos datblygiad proffesiynol parhaus.  
 • Myfyrio ar ddigwyddiadau arwyddocaol, neu ar y broses y byddech yn ei defnyddio os nad oes gennych ddigwyddiadau arwyddocaol.  
 • Myfyrio ar gwynion neu ganmoliaeth.  
 • O leiaf unwaith yn ystod y cylch ailddilysu 5 mlynedd, maen rhaid i chi gasglu a myfyrio ar adborth gan gleifion a chydweithwyr syn deillio och holl ymarfer yn y DU. 
 • O leiaf unwaith yn ystod y cylch ailddilysu 5 mlynedd, dylech ymgymryd â gweithgaredd gwella ansawdd syn seiliedig ar eich ymarfer yn y DU. 
 • Bydd eich arfarnwr yn gallu trafod sut gallwch wneud hyn os oes gennych batrwm gwaith anarferol. 

Felly, mae angen ir meddyg feddwl yn ofalus am sut i ddarparu tystiolaeth yn ymwneud âi ymarfer clinigol. Gall fod yn ddefnyddiol iddo fyfyrio ar y canlynol: 

 • Pa mor hyderus ydw i o safbwynt fy ymarfer clinigol presennol?  
 • Sut mae fy mherfformiad yn cymharu â pherfformiad fy nghymheiriaid? 
 • A yw fy ngwybodaeth am dealltwriaeth or maes gofal rwyn ymwneud ag ef yn gyfoes? 
 • Sut byddwn yn rheoli sefyllfaoedd na ellir eu rhagweld y e.eclaf yn mynd yn anymwybodol yn ddirybudd? 
 • A oes gennyf yswiriant undeb amddiffyn priodol?  
 • A oes gennyf ddigon o dystiolaeth om dysgu am datblygiad clinigol yn fy mhortffolio?  
 • Sut maer arfarniad yn fy helpu i gynllunio fy anghenion dysgu?   

I grynhoi, gallwch ddefnyddior broses o baratoi ar gyfer eich arfarniad, a thrafod eich arfarniad, ich helpu i asesuch anghenion arfarnu mewn perthynas âch gofynion ailddilysu ach rhwymedigaethau ir Cyngor Meddygol Cyffredinol er mwyn eich helpu i sicrhau eich bod yn parhau i fod yn gymwys i ymarfer ym mhob agwedd ar eich gwaith proffesiynol. 

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Manage preferences