Skip to main content
(press enter)

Ailddilysu yng Nghymru

Llwyth Gwaith Clinigol Isel

Nid oes diffiniad o lwyth gwaith clinigol isel wedi’i gytuno’n gyffredinol ac nid yw cyfrif nifer y sesiynau sy’n cael eu gweithio dros flwyddyn yn debygol o fod yn ddefnyddiol.

Yng Nghymru, rydym wedi dod i’r farn mai mater i'r Meddyg unigol fyddai cydnabod lefel isel o gyswllt clinigol, gan ei fod yn rhan o'u cyfrifoldeb proffesiynol i gydnabod ac ystyried p’un ai y gallant barhau i fodloni safonau Ymarfer Meddygol Da'r GMC.  Mae MARS yn gofyn i chi ddatgan eich gwaith clinigol ar draws eich practis cyfan ac felly gall y drafodaeth arfarnu gynnwys hyn fel rhan o'r drafodaeth fyfyriol.

Mae amryw o ffyrdd y gallai unigolyn eu defnyddio i gydnabod bod sylw’n ddyledus i gymwyseddau mewn maes gwaith e.e. llawfeddyg yn ymgymryd â gweithdrefn benodol yn anaml – gallent ddangos eu bod yn parhau i fod yn gymwys yn y sgil honno drwy ddulliau heblaw cyswllt uniongyrchol â chleifion (hyfforddiant efelychu er enghraifft). Efallai mai ond un achos o GCA bob dwy flynedd y bydd Meddyg Teulu’n dod ar ei draws ond ei fod wedi darllen a chadw mewn cof ganllawiau NICE ar y pwnc.

Wrth ystyried llwyth gwaith clinigol isel, nid mater o ystyried p’un ai ydych yn gweld cleifion yn unig ydyw.  Er enghraifft, mae meddygon teulu'n ymgymryd fwyfwy â rolau eraill megis rheoli canlyniadau gwaed, rheoli llythyrau o'r ysbyty, neu ymgymryd ag elfennau penodol o waith megis gwasanaethau uniongyrchol uwch e.e., adolygiadau cartrefi nyrsio. Gall y meddyg teulu fod yn cael ei gyflogi gan y practis i gyflawni'r tasgau penodol e.e., mewnosod coil.

Mae'n ddyletswydd broffesiynol gan y GMC i sicrhau eich bod yn:

 • trin gofal eich claf fel eich prif gonsern
 • bod yn gymwys a diweddaru eich gwybodaeth a'ch sgiliau proffesiynol
 • gweithredu’n brydlon os credwch fod diogelwch cleifion yn cael ei beryglu
 • sefydlu a chynnal partneriaethau da gyda'ch cleifion a'ch cydweithwyr
 • cynnal ymddiriedaeth ynoch chi a'r proffesiwn drwy fod yn agored, yn onest ac yn gweithredu gydag urddas (ymarfer meddygol da'r GMC).

Mae'n bwysig ystyried p’un a ydych yn teimlo bod gennych y wybodaeth a'r sgiliau i ymgymryd â'r rolau yr ydych yn eu cyflawni.

Mewn practis ysbyty mae llawer o arbenigeddau wedi’u rhannu’n is-arbenigeddau a byddai dangos y sgiliau a'r wybodaeth i wybod pryd i ddefnyddio timau/ymarferwyr eraill yn bodloni gofynion y GMC

Gall llwyth gwaith isel mewn arbenigedd gael ei gydbwyso gan waith clinigol arall mewn lleoliadau tebyg fel gweithio mewn adran ddamweiniau neu mewn uned asesu meddygol. Yn yr achos hwn, mae'r Meddyg yn defnyddio ei sgiliau meddygol yn aml ac, yn gyffredinol, bydd llai o bryder ynghylch cynnal eu cyfoesedd. Fodd bynnag, bydd rhai sefyllfaoedd lle gallant fod yn ymgymryd â gweithgareddau llai clinigol eu natur fel bod yn gyfarwyddwr meddygol ar gyfer y bwrdd iechyd ayb.

Mae'r GMC yn datgan yn glir bod yn rhaid i bob Meddyg yn y DU wynebu arfarniad blynyddol a bod yn rhaid i bob Meddyg trwyddedig gael ei ail-ddilysu. 

Mae'r GMC yn rhoi cyngor defnyddiol ar sut i gadw'n gofrestredig a phwy ddylai gynnal eich arfarniad

Os ydych chi'n gweithio'n rhan-amser, mae'r gofynion ail-ddilysu mewn perthynas â'ch rôl yr un fath yn union â'r rhai ar gyfer Meddygon eraill sy'n gweithio wyth neu 10 sesiwn yr wythnos. Dyma'r gofynion:

Bob blwyddyn mae'n rhaid:

 • darparu gwybodaeth gyffredinol am yr hyn rydych yn ei wneud ym mhob agwedd o’ch gwaith
 • dangos datblygiad proffesiynol parhaus
 • myfyrio ar ddigwyddiadau arwyddocaol neu, os nad oes gennych, y broses y byddech yn ei defnyddio
 • myfyrio ar gwynion neu ganmoliaeth
 • o leiaf unwaith o fewn y cylch ail-ddilysu 5 mlynedd rhaid i chi gasglu a myfyrio ar adborth cleifion a chydweithwyr a ddylai ddeillio o'ch  ymarfer yn ei gyfanrwydd yn y DU
 • o leiaf unwaith o fewn y cylch ail-ddilysu 5 mlynedd, dylech ymgymryd â gweithgaredd gwella ansawdd yn seiliedig ar eich ymarfer yn y DU.

Bydd eich arfarnwr yn gallu trafod gyda chi pa fodd orau i chi wneud hyn os oes gennych batrwm gwaith anarferol.

Felly, mae angen i'r Meddyg feddwl yn ofalus am sut i ddarparu tystiolaeth ar sail eu hymarfer clinigol. Efallai y byddai'n ddefnyddiol iddynt fyfyrio ar y canlynol:

 • pa mor hyderus ydw i'n teimlo am fy ymarfer clinigol presennol?
 • sut mae fy mherfformiad yn cymharu â'm cyfoedion?
 • a yw fy ngwybodaeth a'm dealltwriaeth o'r maes gofal yr wyf ynghlwm ag o yn gyfredol?
 • sut y byddwn i'n rheoli problemau anrhagweladwy e.e., claf yn syrthio’n ddirybudd?
 • a oes gennyf yswiriant undeb amddiffyn priodol?
 • a oes gennyf ddigon o dystiolaeth o'm dysg a'm datblygiad clinigol o fewn fy mhortffolio?
 • sut mae fy arfarniad yn fy helpu i gynllunio fy anghenion dysgu?

I grynhoi, gallwch ddefnyddio'ch paratoadau a’ch trafodaethau arfarnu i'ch helpu i asesu eich anghenion arfarnu mewn perthynas â'ch gofynion ail-ddilysu a'ch rhwymedigaethau GMC i'ch helpu i sicrhau’ch bod yn parhau i fod yn addas i ymarfer ar draws ystod gyfan eich holl waith proffesiynol.

Mae templed hunanfyfyriol o'r enw ‘Llwyth Gwaith Clinigol Isel’ wedi'i gynnwys yn y categori Gwybodaeth Ategol Arfarnu Ymarfer Cyfan ar MARS i gefnogi Meddygon a allai fod yn ymgymryd â lefel isel o waith clinigol tra’n paratoi ar gyfer eu harfarniad.

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Manage preferences