Skip to main content
(press enter)

Ailddilysu yng Nghymru

Awgrymiadau Gwych

Er mai’r Arfarnwr sy’n gyfrifol am hwyluso’r arfarniad, dylai’r unigolyn sy’n cael ei arfarnu baratoi ar gyfer y broses a’i llywio.

Os ywr ymarferiad yn cael ei baratoin dda, gallai fod yn broses fuddiol, gan roi cyfle ir meddyg fyfyrio ar ei ymarfer ai helpu i ddatblygu ei sgiliau ai ymddygiad proffesiynol. Dyma rai elfennau allweddol ar gyfer unigolion syn cael eu harfarnu syn helpu i sicrhau bod y profiad arfarnu mor fuddiol â phosibl:   

 1. Paratoin fanwl – deall y wybodaeth am eich arfarniad yn drylwyr a gwybod am yr eitemau allweddol rydych am eu trafod 
 2. Sicrhau bod eich gwybodaeth bersonol a phroffesiynol ar system MARS yn gyfoes ac yn gynhwysfawr   
 3. Darllen a chwblhaur datganiadau cywirdeb yn ofalus, gan ddarparu rhagor o wybodaeth am unrhyw feysydd lle rydych wedi anghytuno âr datganiad. Nid oes angen i chi amlinellur holl fanylion ar system MARS, ond efallai bydd eich Arfarnwr eisiau trafod eich myfyrdodau ar y mater hwn yn ystod y cyfarfod  
 4. Cynnwys gwybodaeth ym mhob un o bedwar maes y Cyngor Meddygol Cyffredinol, fel yu nodir yn nogfen Ymarfer Meddygol Da y Cyngor Meddygol Cyffredinol, gan y bydd hyn yn helpu i ddangos eich ystod o ymarfer 
 5. Defnyddio templedi MARS i ddarparu unrhyw wybodaeth berthnasol ar gyfer y broses ailddilysu, fel digwyddiad arwyddocaol neu weithgaredd gwella ansawdd  
 6. Cwblhauch cofnodion gwybodaeth ategol o leiaf bythefnos (meddygon teulu)/wythnos (meddygon eraill) cyn dyddiad yr arfarniad. Bydd system MARS yn cael ei chloi at ddibenion golygu wedyn ac ni allwch ychwanegu rhagor o wybodaeth  
 7. Cynnwys eich holl waith syn gofyn am deitl Meddyg (er enghraifftgwaith preifat neu addysgol) a dangos DPP ac adborth perthnasol yn y meysydd hyn fel rhan o arfarniad ymarfer cyfan yn unol â gofynion y Cyngor Meddygol Cyffredinol 
 8. Ymgysylltu âch eitemau CDP blaenorol, os yw hynnyn berthnasol, a dangos sut maer canlyniadau wediu sicrhau neu egluro pam nad ydynt wediu sicrhau 
 9. Nid oes angen disgrifio popeth syn cael ei drafod mewn cyfarfod. Dylech ddefnyddio enghraifft benodol i ganolbwyntio ar ddysgu a myfyrio a sut byddant yn effeithio ar eich ymarfer wrth symud ymlaen. Dylech gynnwys digon o wybodaeth i sicrhau bod eich Arfarnwr yn deall eich cofnodion ach gweithgareddau. Maer broses hon yn ymwneud ag ansawdd y wybodaeth, nid faint o wybodaeth a ddarperir  
 10. Er bod cadw cofnodion ar system MARS yn bwysigdylid canolbwyntio ar fyfyrdod sydd wedi deillio o ddigwyddiad neu weithgaredd dysgu penodol (felly, beth mae hyn yn ei olygu i mi, im cleifion, im hymarfer neu ir GIG?) 
 11. Gwybod am yr hyn y gallech ei gynnwys yn eich CDP ar gyfer y flwyddyn ganlynol  
 12. Bod yn ymwybodol o’ch dyddiad ailddilysu (nodir hyn yn eich cyfrif GMC Connect neu’r dudalen cynnydd tuag at ailddilysu ar system MARS) a gweithio tuag at gwblhau’r wybodaeth ofynnol e.e. DPP, gweithgaredd gwella ansawdd, digwyddiadau arwyddocaol, canmoliaeth a chwynion ac adborth gan gleifion a chydweithwyr 

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Manage preferences